Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – spółkę GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp. z/s w Wadowicach oraz zawiera Politykę plików cookies.

I. Definicje
Administrator Danych Osobowych – GRUPA MASPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571274, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON: 122948517.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
Adres do korespondencji: GRUPA MASPEX Sp. z o.o.
ul. Legionów 37
34-100 Wadowice
Adres mailowy: maspex@maspex.com

Administrator Serwisu – MGD MWS Sp. z o.o.  z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-
100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5511702355, REGON 070768005.
Dane kontaktowe Administratora Serwisu : internet@maspex.com.pl

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Spółka z Grupy Administratora Danych Osobowych – spółka powiązana z Administratorem Danych Osobowych gospodarczo i/lub kapitałowo i/lub personalnie.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z programów komputerowych służących do prowadzenia komunikacji (chatboty) i administrowanych przez Administratora Serwisu.

Kontrahent – osoba fizyczna, która kontaktuje się z Administratorem Danych Osobowych
i/lub ze Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy/nawiązania współpracy i/lub w celu wykonania
umowy/współpracy.

Osoba Kontaktowa – pracownik Kontrahenta, osoba reprezentująca Kontrahenta i/lub
osoba kontaktowa wskazana przez Kontrahenta w celu realizacji współpracy/umowy
zawartej pomiędzy Kontrahentem i/lub Administratorem Danych Osobowych i/lub
Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych, jak również osoba, przy pomocy której Kontrahent wykonuje lub której powierza wykonanie umowy/współpracy z Administratorem Danych Osobowych i/lub Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych.

II. Przetwarzanie Danych osobowych

1. Zasady przetwarzania Danych osobowych

O ile nie otrzymaliście Państwo innej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania Danych osobowych od Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych, Administratorem Państwa Danych osobowych jest spółka GRUPA MASPEX Sp. z o.o.z/s w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice a zasady przetwarzania Danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych opisane są w niniejszej Polityce Prywatności.

Przetwarzanie Danych osobowych dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO.

Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Danych osobowych do państw trzecich tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem Danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego.

W przypadku przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych, Dane osobowe mogą być przekazane do dostawców usług informatycznych w USA podlegających certyfikacji w ramach Privacy Shield, tj. na podstawie art. 45 ust.1 RODO. W przypadku gdyby Dane osobowe miały zostać przekazane poza EOG w innych celach niż marketing bezpośredni, ich przekazanie nastąpi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO, za uprzednim powiadomieniem osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych oraz okres przetwarzania Danych osobowych

Administrator Danych Osobowych moze przetwarzac Dane osobowe w następujących celach:

a) w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie

Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik w treści zapytania może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w powyższym celu jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.

b) w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem innych form kontaktu

W przypadku kontaktu za pośrednictwem ogólnych adresów mailowych lub numerów telefonów sekretariatów Administratora Danych Osobowych i/lub Spółek z Grupy Administratora Danych Osobowych, w tym Działu Obsługi Klienta, Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.

c) w celu obsługi reklamacji

W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktów z oferty Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem:

a) elektronicznych formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie;

b) ogólnych adresów mailowych i numerów telefonicznych sekretariatów Administratora Danych Osobowych i/lub Spółek z Grupy Administratora Danych Osobowych;

c) sklepów;

Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora

Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na dochodzeniu przez Administratora Danych Osobowych i/lub spółek z Grupy Administratora Danych Osobowych ewentualnych roszczeń a także obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, okres przedawnienia roszczeń z reklamacji i okres niezbędny do obrony przed roszczeniami zgłaszającego reklamację.

d) w celach marketingu bezpośredniego

Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Dane osobowe w celach marketingu produktów z oferty handlowej Administratora Danych Osobowych (dalej Produkty). Aktualny wykaz Produktów znajduje się na stronie internetowej www.maspex.com. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych za pomocą programów komputerowych typu chatbot. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora Danych Osobowych polegający na promowaniu produktów z własnej oferty – tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku gdy Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem programów komputerowych typu chatbot służących do komunikacji i promowania produktów z oferty Administratora Danych Osobowych, Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie jego zgody – tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO. Dane osobowe w programach komputerowych typu chatbot będą przetwarzane przez okres dostępności tego programu dla Użytkowników lub do czasu cofnięcia zgody Użytkownika.

e) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy/nawiązania współpracy i/lub w celu wykonania umowy/współpracy

Administrator Danych Osobowych może otrzymywać Dane osobowe Kontrahentów bezpośrednio od Kontrahentów lub od Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych, z którą Kontrahent współpracuje i/lub zawarł umowę, a w przypadku Danych osobowych Osób Kontaktowych bezpośrednio od tych osób, od Kontrahenta lub od Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych, z którą Kontrahent współpracuje i/lub zawarł umowę. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać następujące Dane osobowe Kontrahentów/Osób Kontaktowych: imię i nazwisko, adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, inny wskazany adres, nr telefonu, adres e-mail, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy, nr rejestracyjny pojazdu lub inne niezbędne dane do zawarcia i/lub realizacji współpracy/umowy. Dane osobowe wskazane powyżej będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do współpracy/wykonania umowy i zgodnie z zasadą adekwatności. Podanie Danych osobowych Kontrahentów jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy i/lub podjęcia współpracy, a w przypadku Osób Kontaktowych ma charakter dobrowolny. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe Kontrahentów i/lub Osób Kontaktowych w celu i przez okres:

  1. Dane osobowe Kontrahentów: w celu zawarcia i realizacji umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy i/lub okres obowiązywania umowy;
  2. Dane osobowe Osób Kontaktowych: w celu realizacji współpracy i/lub umowy zawartej z Kontrahentem, w szczególności w celach kontaktowych tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych i/lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy z Kontrahentem i/lub okres obowiązywania umowy z Kontrahentem;
  3. Dane osobowe Kontrahentów i/lub Osób Kontaktowych: w celu dochodzenia przez Administratora Danych Osobowych i/lub Spółkę z Grupy Administratora Danych Osobowych ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy/współpracy i/lub czynów niedozwolonych a także obroną przed takimi roszczeniami tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych i/lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy/obowiązywania umowy oraz okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy/współpracy i/lub czynów niedozwolonych;
  4. Dane osobowe Kontrahentów i/lub Osób Kontaktowych: w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji księgowej tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych i/lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, które nakładają określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych;
  5. Dane osobowe Kontrahentów i/lub Osób Kontaktowych: w celu marketingowym tj. przedstawieniu ofert i informacji handlowych dotyczących produktów z oferty Administratora Danych Osobowych tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

f) w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz komunikacji z Użytkownikiem, optymalizacji korzystania z Serwisu, w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach analiz działań narzędzi marketingowych.

Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika w powyższych celach jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienia charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenia Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji w Serwis np.: próbami włamania do Serwisu przez osoby nieupoważnione – tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, również w celach marketingowych.

Administrator Danych Osobowych realizuje powyższy cel stosując m.in. pliki cookies opisane szczegółowo w Rozdziale III – Polityka plików cookies.

3. Odbiorcy Danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

a) w zakresie wskazanym w pkt.2 lit. a i b: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych Osobowych, Administratorowi Serwisu i jego upoważnionym pracownikom, spółce z Grupy Administratora Danych Osobowych, która z uwagi na zakres swojej działalności pozostaje właściwa do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, podmiotom świadczącym usługi, w tym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych, systemów informatycznych oraz Serwisu, w których Dane osobowe są przetwarzane, podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

b) w zakresie wskazanym w pkt.2 lit.c: upoważnionym pracownikom Administratora Danych Osobowych oraz osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych, współpracownikom Administratora Danych Osobowych, Spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych będącym producentami i/lub dystrybutorami reklamowanych produktów i ich upoważnionym pracownikom; spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych, do których została zgłoszona reklamacja i ich upoważnionym pracownikom; ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, które współpracują z Administratorem Danych Osobowych i/lub podmiotami wskazanymi przez Administratora Danych Osobowych w ramach obsługi reklamacji, organom państwowym gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa;

c) w zakresie wskazanym w pkt.2 lit.d: spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych i ich upoważnionym pracownikom; agencjom marketingowym, reklamowym, domom mediowym współpracującym z Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych lub Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych, podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora Danych Osobowych (spółek z Grupy Administratora Danych Osobowych), w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom zapewniającym usługi transportu, przewozu, pocztowe, kurierskie, usługi doradcze oraz wspierającym Administratora Danych Osobowych (spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych) w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne, audytorzy, ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi oraz upoważnionym pracownikom lub współpracownikom w/w podmiotów;

d) w zakresie wskazanym w pkt.2 lit.e: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych Osobowych; spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych i ich upoważnionym pracownikom; podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora Danych Osobowych i/lub spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych, w tym podmiotom którymi Administrator Danych Osobowych i/lub spółka z Grupy Administratora Danych Osobowych posługuje się przy wykonywaniu umowy, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom zapewniającym usługi transportu, przewozu, pocztowe, kurierskie, usługi doradcze oraz wspierające Administratora Danych Osobowych i/lub spółkę z Grupy Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne, audytorzy, ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi oraz upoważnieni pracownicy w/w podmiotów; podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

e) w zakresie wskazanym w pkt.2 lit.f: spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych i ich upoważnionym pracownikom, podmiotom świadczącym usługi, w tym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych, systemów informatycznych oraz Serwisu, w których Dane osobowe są przetwarzane, Partnerom AdministratoraSerwisu i/lub Administratora Danych Osobowych i/lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych.

4. Prawa w zakresie Danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich Danych osobowych;

b) sprostowania swoich Danych osobowych;

c) usunięcia swoich Danych osobowych;

d) ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych,

e) prawo do żądania przeniesienia swoich Danych osobowych,

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania Danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub osoby trzeciej, osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych jest marketing produktów z oferty Administratora Danych Osobowych, osoba, której dane są przetwarzane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

W przypadkach, w których przetwarzanie Danych osobowych oparte jest na zgodzie, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ww. prawa mogą być realizowane wyłącznie zgodnie z odpowiadającymi im przepisami RODO.

W razie złożenia wniosku dotyczącego realizacji praw związanych z przetwarzaniem Danych osobowych, Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania wniosku i udokumentowania sposobu jego załatwienia. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na konieczności rozpoznania wniosku oraz zapewnienia rozliczalności związanej z jego rozpoznaniem – tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w ww. celu.

Osoba kontaktową Administratora Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także w celu realizacji powyższych praw, jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Adres do korespondencji:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice
W celach marketingowych: iodmarketing@maspex.com
W przypadku reklamacji Produktów: iodreklamacje@maspex.com
Dla Kontrahentów/Osób Kontaktowych: iod@maspex.com
W celach kontaktowych: iodkontakt@maspex.com

III. Polityka plików Cookies

Pliki cookies stosowane są w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np. unikalny numer).

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także, oprócz Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych, podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych, m.in. Partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala serwisowi na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez ten serwis, a nie do plików umieszczonych przez inne serwisy. internetowe.

Strony internetowe administrowane przez Administratora Serwisu korzystają z plików cookies w celu:

Z uwagi na czas życia plików cookies, serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, serwis stosuje ich następujące rodzaje:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies.

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Wykaz Partnerów Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych, którzy mogą posiadać dostęp do plików cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania z plików cookies stosowanych przez Partnera:

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://yandex.com/legal/privacy/
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://support.google.com/analytics/answer/7667196
https://www.cloudflare.com/security-policy/
https://kwit.pl/polityka_prywatnosci
http://www.listonic.com/content/pl/polityka-prywatnosci/

IV.  Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.